معرفی

مشخصات فردی

محمد خضری

نام - نام خانوادگی : محمد   خضری

پست الکترونیکی : m_khezri@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : اقتصاد نظری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه بوعلی سینا همدان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : اقتصاد نظری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه اصفهان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : اقتصاد بخش عمومی (گرایش انتخاب عمومی)
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه اصفهان

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : اقتصاد

محل خدمت : دانشكده اقتصاد و حسابداري

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 8

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1386-06-15

محمد خضری
محمد خضری

محل خدمت :
    دانشكده اقتصاد و حسابداري
مرتبه علمی :
    استادیار
^